12 marzec 2020

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w 2019 r.

W 2019 r. inwestorzy indywidualni wygenerowali 12 proc. obrotów na Głównym Rynku (GR) akcji GPW (tyle samo co rok wcześniej). Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 63 proc. obrotów (+4 p.p. rdr), a instytucjonalni – za 25 proc. (-4 p.p. rdr). Na rynku NewConnect prym nadal wiodą inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach wzrósł o 3 p.p. rdr do poziomu aż 86 proc. Spadł udział inwestorów instytucjonalnych do 11 proc. (-3 p.p. rdr). Udział inwestorów zagranicznych nie zmienił się w stosunku do 2018 r. i wyniósł 3 proc. Na rynku kontraktów terminowych w 2019 r. inwestorzy indywidualni z udziałem 47 proc. w obrotach (-1 p.p. rdr) odgrywali największą rolę. Udział inwestorów instytucjonalnych utrzymał się na poziomie 35 proc. rdr, a inwestorów zagranicznych wzrósł o 1 p.p. rdr do 18 proc.
REKLAMA
Główny Rynek GPW 

W 2019 r. na Głównym Rynku akcji GPW to inwestorzy zagraniczni mieli największy udział w obrocie. Wyniósł on 63 proc., o 4 p.p. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem.

W II półroczu 2019 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 66 proc. obrotów, o 5 p.p. więcej niż w pierwszej połowie 2019 r. i jest to największy udział tej grupy inwestorów w ostatnich dziesięciu latach. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w II półroczu 2019 r. wyniósł 23 proc., o 3 p.p. mniej niż w I połowie roku i o 6 p.p. mniej niż w całym 2018 r. Udział inwestorów indywidualnych na Głównym Rynku akcji GPW spadł w drugiej połowie 2019 r. do 11 proc. w obrotach, co w stosunku do analogicznego okresu w 2018 r. jest poniżej o 1 p.p.

W II półroczu 2019 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu znalazły się animatorzy (udział na poziomie 37 proc.), na drugim TFI (27 proc.), na trzecim OFE (13 proc.).

Na rynku NewConnect to inwestorzy indywidualni odpowiadali za największy udział w obrocie wynoszący aż 86 proc. Oznacza to wzrost o 3 p.p. wobec 2018 r. Inwestorzy zagraniczni wygenerowali 3 proc. obrotów, tyle co w 2018 r., a instytucjonalni – 11 proc. (o 3 p.p. mniej rdr). W II półroczu 2019 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 52 proc. obrotów akcjami (wzrost o 5 p.p. rdr).


Rynek Instrumentów Pochodnych

Krajowi inwestorzy indywidualni odegrali wiodącą rolę na rynku derywatów w 2019 r. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się w 2019 r. na poziomie 47 proc., a opcjami – 43 proc. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 1 p.p. rdr do 18 proc. na kontraktach i o 2 p.p. na opcjach – do 28 proc. Inwestorzy instytucjonalni utrzymali udział w obrotach kontraktami terminowymi na poziomie 35 proc. rdr, a na opcjach zwiększyli o 1 p.p. rdr do 29 proc. łącznego wolumenu obrotów tymi instrumentami. W II półroczu 2019 r. animatorzy odpowiadali za 54 proc. obrotów kontraktami, a na opcjach za 42 proc. wśród wszystkich instytucji krajowych. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł odpowiednio: 50 proc. i 48 proc.

Na rynku Catalyst główną rolę w obrotach obligacjami odgrywają instytucje krajowe (62 proc. w 2019 r. wobec 59 proc. w 2018 r.). Inwestorzy indywidualni w 2019 r. byli odpowiedzialni za 37 proc. obrotów, co oznacza spadek wobec 2018 r. o 4 p.p.

Szczegółowe wyniki badania dotyczącego udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi zostały opublikowane na stronie internetowej GPW: https://www.gpw.pl/analizy.

Giełda przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w 2019 r. Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW. Dane roczne obliczono na podstawie danych półrocznych.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
14494
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach