Nowa ustawa o komornikach sądowych.

1 stycznia 2019 roku weszły w życie dwie nowe, kompleksowe ustawy dotyczące działalności komorników. Jedną z nich jest ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych. Nowe regulacje mają zastąpić obowiązujące od ponad dwudziestu lat, wielokrotnie nowelizowane przepisy.
Koronawirus
pomorskie
553
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Cel zmian

Celem wprowadzenia zupełnie nowych regulacji ma być w szczególności przywrócenie przejrzystości i wewnętrznej spójności obowiązujących przepisów, która zdaniem ustawodawcy, w wyniku wielu nowelizacji została naruszona. Wprowadzone rozwiązania mają także przywrócić zaufanie do zawodu komornika sądowego jako funkcjonariusza
publicznego, zwiększając jednocześnie sprawność postępowań egzekucyjnych.


Zwiększony nadzór nad komornikami

Pierwszym z rozwiązań, które ma zwiększyć sprawność postępowań jest istotne rozbudowanie narzędzi nadzoru i kontroli, które będą przysługiwały Ministrowi Sprawiedliwości i prezesom właściwych sądów.

Prezesi właściwych sądów rejonowych, przy których działają komornicy zostali wyposażeni w dodatkowe, szerokie kompetencje nadzorcze. Mają oni bowiem stanowić najważniejsze i bezpośrednie źródło nadzoru administracyjnego nad poprawnością działalności komorników.

Zgodnie z ustawą, nadzór prezesów sądów rejonowych polega w szczególności na ocenie szybkości, sprawności i rzetelności postępowania, kontrolowaniu prawidłowości prowadzenia kancelarii komorniczej i pobieranych opłat. Prezesi sądów rejonowych zyskali także bezpośrednie uprawnienie do wszczynania postępowań dyscyplinarnych i odsuwania komorników od czynności.

W nowej ustawie zmieniono także system przeprowadzania kontroli kancelarii komorniczej przez prezesów sądów rejonowych. Obecnie okresowa kontrola kancelarii będzie przeprowadzana nie rzadziej niż raz na 2 lata, a nie tak, jak dotychczas, raz na 4 lata.

Dodatkowe kompetencje nadzorcze uzyskał także Minister Sprawiedliwości. Jego uprawnienia obejmują w szczególności wszczynanie postępowań dyscyplinarnych, możliwość zawieszenia komornika w czynnościach, a także odwołanie go z zajmowanego stanowiska.


Uproszczone procedury skargi na czynności komornika 

Ustawa wprowadza także nowe, uproszczone procedury składania skargi na czynności komornika, która stanowi środek nadzoru sądu nad komornikiem.
Skarga, tak jak dotychczas, może zostać złożona zarówno przez stronę postępowania, jak i inną osobę, której prawa zostały naruszone lub zagrożone przez działalność komornika.
W aktualnym stanie prawnym skarga na czynności komornika będzie mogła być wniesiona na urzędowym formularzu, który znacznie uprości procedurę jej przygotowania i złożenia. Taki formularz komornik będzie zobowiązany doręczyć dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej, a także stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią komorniczą.

Do tej pory przygotowanie skargi niejednokrotnie wymagało zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika, jako że jej treść i forma musiała odpowiadać skomplikowanym ustawowym wymaganiom. Nowa formuła ma ułatwić składanie skargi wszędzie tam, gdzie doszło do nieprawidłowości, a w konsekwencji zwiększać nadzór nad pracą komorników.


Obowiązek nagrywania czynności komorniczych

Kolejna istotna zmiana dotyczy obowiązku nagrywania czynności, które przeprowadza komornik. Konieczność rejestracji obrazu i dźwięku obejmuje te czynności egzekucyjne, które dokonywane są przez komornika poza kancelarią. Należą do nich między innymi zajęcie ruchomości, oględziny nieruchomości, wydanie ruchomości i nieruchomości czy przeszukanie mieszkania dłużnika.

Co więcej, nagrywanie pozostałych czynności egzekucyjnych będzie także możliwe wtedy, gdy taki wniosek złoży co najmniej jedna ze stron postępowania.
Wprowadzenie nowych ustaw pozwala nie tylko na systematyzację poprzednich regulacji, ale także na zwiększenie ich klarowności. Wszechstronne regulacje wprowadzają przejrzyste reguły dotyczące zarówno działalności komorniczej, jak i kosztów prowadzenia egzekucji. 
Jednocześnie, ustawa o komornikach sądowych poprzez przyznanie zwiększonych uprawnień nadzorczych oraz kontrolnych Ministrowi Sprawiedliwości i prezesom właściwych sądów, ma szansę usprawnić i przyśpieszyć efektywne prowadzenie egzekucji.
 

Julia Ziemska uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej sporów sądowych, w tym w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego i karnego gospodarczego.
Zajmuje się rozwiązywaniem sporów dotyczących ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego, roszczeń z prawa prasowego, a także sporów gospodarczych.
Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia i wdrażania kompleksowych procedur compliance w podmiotach gospodarczych, w tym procedur dla branży prasowej, hazardowej i FMCG.
W trakcie studiów, w ramach działalności studenckiej, była koordynatorem zespołu Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu SWPS, w której kierowała pracami nad świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego.
Przed dołączeniem do Zięba & Partners, Julia zdobywała doświadczenie w wiodących warszawskich kancelariach prawnych oraz w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Zięba i Partnerzy (Z&P) to pełnozakresowa firma prawnicza z bogatym doświadczeniem i wiodącymi prawnikami w obszarach Prawa Korporacyjnego, Fuzji i Przejęć, Rynków Kapitałowych, Prawa Nowych Technologii i Własności Intelektualnej, Ochrony Danych Osobowych i Cyberbezpieczeństwa, Rozwiązywania Sporów, Prawa Nieruchomości, Prawa Energetycznego i Zasobów Naturalnych, Infrastruktury i Budownictwa, Handlu Detalicznego i FMCG oraz Prawa Podatkowego. Z&P posiada dwa biura: jedno w Warszawie przy ul. Poznańskiej 37, a drugie w Krakowie przy ul. Pilotów 2E. Charakteryzują nas: łączenie prawa i biznesu, nieszablonowe rozwiązania, dbałość o szczegóły, najwyższe standardy, staranność i szacunek dla naszych Klientów.

office@ziebapartners.com

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
553
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach